top of page

Mönster som karaktäriserar dysfunktionella familjer

I familjer som har dysfunktionella mönster är det svårt att uppleva trygghet, emotionellt välbefinnande och sunda relationer. Familjen kan se väldigt vanlig ut på utsidan & är du i det kan det vara svårt att sätta fingret på vad det är som skaver. Det blir ännu svårare eftersom ett karaktärsdrag i dysfunktionella familjer är att förneka svårigheter och är du då den som upplever det kan det gå snabbt att känna sig galen. Förståelse för vad som karaktäriserar en dysfunktionell familj kan hjälpa dig att förstå dynamiken och se din familj objektivt, vilket är viktigt i läkning. Dysfunktionella familjer skiljer sig åt markant, den ena behöver inte vara lik den andra. Det finns dock återkommande mönster och dynamiker, här har jag samlat några av dem.


Familjen har svårt att prata om tankar, känslor och problem. Det är svårare att föra en dialog. Viktiga samtal undviks antingen helt eller hanteras bristfälligt. Istället för kommunikation i konflikter kan förekomma passiv-aggressivt beteende, tystnad eller ilska.


Kritik, förminskning eller skuldbeläggande av familjemedlemmar. Andras beteenden kan kontrolleras med manipulation eller indirekta hot.


Antingen saknas gränser inom en dysfunktionell familj, vilket innebär att familjemedlemmar är överinvolverade i varandra och individuella gränser inte är respekterade. Den andra möjligheten är att gränser är väldigt rigida vilket gör att emotionellt stöd och omsorg saknas.


Det är vanligt att en eller fler familjemedlemmar lever i beroende eller psykisk ohälsa, vilket skapar instabilitet inom familjen.


Motstånd mot att se eller ta tag i familjens dysfunktionella mönster, om det pekas ut blir det ofta mött med förnekelse. Hemligheter gentemot varandra i familjen samt gentemot utomstående skapar en kultur av osäkerhet.


Konflikter hanteras antingen inte alls, de trycks undan eller ignoreras, eller så eskalerar en konflikt snabbt och blir intensiv utan att kunna lösas.


Stress inom familjen hanteras med osunda strategier, antingen med undvikande, förnekelse eller utagerande. Det är även vanligt med medberoende vilket innebär att en eller flera familjemedlemmar möjliggör en annan familjemedlems destruktiva beteenden.


Familjemedlemmar kan vara närvarande fysiskt men emotionellt frånvarande vilket skapar känslor av ensamhet och isolering. Det saknas emotionellt stöd och en familjemedlems behov blir sällan mötta, förståelse och empati saknas ofta.


Det saknas ofta ömsesidighet och jämlikhet i dysfunktionella familjer. Det kan vara en som har kontroll eller styr familjen genom direkt eller indirekt maktspel. Andra familjemedlemmar kan uppleva hjälplöshet och ha svårt att uttrycka sina behov eller egna krav.0 kommentarer

Comments


bottom of page